SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Intercept Point
och
Dynamiskt område ?
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 97

När man läser broshyrer och testresultat av mottagare stöter man på begreppen Dynamiskt område (Dynamik) och Intercept Point. Här kommer förklaring av vad dessa begrepp betyder.

De beskriver mottagarens tålighet mot starka signaler utan att själv producera falska signaler (InterModulationsprodukter). Det finns olika typer av IM-produkter men i detta fallet handlar det om tredje ordningens IM-produkter vilka är de vanligaste.

Vid mätning av en mottagares intermodulationsegenskaper påförs 2 lika starka IN-signaler med önskat frekvensavstånd (t ex 20 kHz - 7040/7060 kHz). Vid en viss nivå uppstår falska signaler (IM-produkter) på varje sida och med samma avstånd från insignalerna (7020/7080 kHz).

Dynamiskt område anger hur starka IN-signalerna får vara innan IM-produkterna överstigit mottagarens brusnivå. Nivåerna är således beroende av mottagarens känslighet. En mottagare med hög känslighet kan ha större dynamiskt område än en okänsligare mottagare trots att den senare kan ha högre Intercept Point. Därför säger uppgiften om dynamiskt område inte direkt hur tålig mottagaren är mot falska signaler utan att man samtidigt vet dess känslighet.

För varje dB som IN-signalerna ökas ökar IM-produkterna med 2 dB. Detta innebär att IM-produkterna teoretisk kommer upp till samma nivå som IN-signalerna vid en viss IN-nivå (i praktiken blir de inte så starka). Denna teoretiska nivå där IM- och IN-signaler skulle bli lika starka kallas Intercept Point (IP).

Intercept Point anger vilken nivå IM-produkterna får vid en viss IN-signal nivå oavsett vilken mottagare det gäller. Intercept Point är därför en direkt jämförbar kvalitetsparameter mellan olika mottagare. Ett högre värde anger bättre immunitet mot alstrandet av falska signaler. Men skillnaden mellan olika IP-värden visar 50% mer än skillnaden egentligen är. Om t ex en mottagare har IP +5 dBm och en annan +20 dBm (skillnaden 15 dB) så tål den senare mottagaren bara 10 dB starkare IN-signaler för samma IM-nivå. Viktigt att notera är att mätningarna måste vara utförda med samma frekvensavstånd mellan signalerna för att de ska var jämförbara.

Vid mätning av dynamiskt område justeras nivån på IN-signalerna tills IM-produkterna ligger på samma nivå som mottagarens bruströskel (=3 dB över brusnivån, mätt på LF-utgång). Avståndet mellan IN-signaler och IM-produkter i detta läge anger mottagarens dynamiska område.

Intercept Point räknas fram ur de uppgiter man fått, genom mätningar, av dynamiskt område och IN-signal nivå .

Här kommer de formler som används i sammanhanget. Obs att alla nivåer anges i dBm.


Tillbaka